tlosunderdog
VOTED FOR { "voter" : "tlosunderdog", "proxy" : "", "producers" : ["21zephyr1111", "atticlabtlbp", "blindblocart", "blocksmithio", "cryptosuviio", "csxcommunity", "eosdublinwow", "eosiodetroit", "eosmetaliobp", "eosphereiobp", "eossandiego1", "eosvenezuela", "eosvibesbloc", "infinitybloc", "kainosblkpro", "nebulablocks", "octagontelos", "sanfranc1sco", "southafrica1", "swedencornet", "teleclipse24", "telosarabia1", "telosgermany", "telosglobal1", "telosintasia", "telosmadrid1", "telosnewyork", "telosvoyager", "tlsvancouver", "tlsvenezuela"] }
RECEIVED VOTES FROM
NAME NUMBER OF VOTES
zankayatelos 2.0000
verifiedlots 11.0000
tfrp1111111g 5,000.0000
heztknygenes 12,042.2071
hezdmmbtgage 19.8515
hezdmmbrg4ge 19.8515
hezdgnrugmge 20.0000
heytinjxgqge 330.0000
heytinbxhege 30.0000
heytinbwguge 130.0000
heytinbvgyge 127.0000
heytimzvgege 430.0000
heytimrxhage 130.0000
heytimrxgyge 198.0000
heytimrwgyge 200.0000
heytimrwg4ge 130.0000
heytimbwgqge 133.0000
heytimbwgmge 133.0000
heytimbvhage 139.0000
heytgojxhage 333.0000
heytgobzguge 133.0000
heytgobsgige 147.0000
heytgobsgege 129.0000
heytanigenes 2,592.7525
heydimjxgyge 128.0000
heydimjugage 27.0000
heydimbxguge 30.0000
hazdamjsgage 1,090.0000
haytsmrsguge 1,100.0000
haytsmrrgqge 2,150.0000
haytsmbzgqge 960.0000
haydaojrgage 2,300.0000
ha4tsobthege 30.0000
ha4tsobqgege 30.0000
ha3tmnjwgyge 200.0000
ha3tmnjwg4ge 1,010.0000
ha3tmnjuguge 1,100.0000
ha3tmnjugqge 2,100.0000
ha3dmmbxgege 1,011.0000
ha3dmmbqgyge 2,100.0000
ha3dmmbqgmge 10,050.0000
ha3dmmbqg4ge 1,020.0000
ha3dkojxhage 1,060.0000
ha3dkojxgyge 1,060.0000
ha3dknjugyge 10,950.0000
ha3dknjtgige 1,100.0000
ha3dknjrg4ge 39,520.0000
guzdonqgenes 150.0000
guydkojqgege 2,260.0000
gu4danbwhege 25.0000
gmzdmnbygene 25.0000
gi4tsmztgene 15.0000
gi4dcmzqgene 30.0000
gi2dqnjzhage 15.0000
geytkmbvgene 39,990.0000
ge4dgobtgyge 13,389.3996
g4ytsnjuguge .2000
g44tknbsgqge 10,500.0000
g44tgmrzg4ge 1,060.0000
cooprativeos 110.0000
cbdcommunity 11,111.1111
1trek4health 20.0000