tlosportugal
VOTED FOR
RECEIVED VOTES FROM
NAME NUMBER OF VOTES
telosstewfe1 27,960.3776
taldmconsult 27,747.2365
gy3tsnbzguge 3,953.1841
worldplace22 3,338.1304
itsgreattime 2,475.6641
geytinryhege 2,385.5002
gi4deobxgige 1,315.2948
buildontelos 201.9231
hezdgojvgmge 21.2197
111222333444 12.2121
mytelosproxy 11.1999
1proxy4girls 11.1799
proxytestpoc 11.1129
telosbpproxy 11.0219
testingproxy 11.0209
hezdmojzgege 9.0837