telosbpproxy
VOTED FOR { "voter" : "telosbpproxy", "proxy" : "", "producers" : ["21zephyr1111", "blocksmithio", "bpeosindexio", "cryptosuviio", "eosgermanybp", "eosphereiobp", "eossandiego1", "eosvenezuela", "eosvibesbloc", "goodblocktls", "infinitybloc", "octagontelos", "sanfranc1sco", "southafrica1", "swedencornet", "telawakeiobp", "teleclipse24", "telosafrique", "telosarabia1", "teloscantons", "teloscentral", "telosglobal1", "telosintasia", "telosnewyork", "telosuknodes", "telosunlimit", "tlosimperabp", "tlosportugal", "tokenika4tls", "votedutcheos"] }
RECEIVED VOTES FROM
NAME NUMBER OF VOTES
telosbpproxy 11